Re: Szkoła - wzajemna pomoc.

#121
Potrzebuję pomocy przy zrozumieniu zadań ;)
Na jutrzejszej kartkówce z geografii mają być takie zadania :
1. Wskaż współrzędne np. Poznania.
2. Oblicz wysokość słońca w danej miejscowości.
3. Oblicz czas słoneczny w (np. Warszawie) jeżeli w (np.Poznaniu) jest godzina (np. 14:30)

Z pierwszym nie powinno być problemu, ale z 2 i 3 sobię nie poradzę. Mógłby to ktoś obliczyć i wyjaśnić ?

Re: Szkoła - wzajemna pomoc.

#124
Koledzy pomozcie nie umiem tego zrobic

2. Odpowiedz w jkaich sprawach orzeka wojewodzki sąd administracyjny.

3. Oceń czy istnienie Sądu Najwyższego jest potrzebne czy też wszystkimi sprawami powinny zajmowac sie sady nizszych instyncji.

Pilne bo na jutro blagam pomozcie !!! :(
Derbi Senda X race 2008 r. ;*

MOJE GG : 40899838 !!! xD

Re: Szkoła - wzajemna pomoc.

#126
Komórką właściwą w ramach KE ds.Ochrony Ludności jest Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG ECHO). Biuro ds. Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej (ECHO) podlegające pod Dyrekcję Generalną do spraw Środowiska (DG Environment) zostało utworzone w 1992 roku jako wyraz solidarności Europy z potrzebującymi na całym świecie. W roku 2004 stało się ono Dyrekcją Generalną ds. Pomocy Humanitarnej a w 2010 roku, dla lepszej koordynacji reakcji na katastrofy, do kompetencji DG ECHO dołączono także Ochronę Ludności. W tym samym roku Kristalina Georgieva została pierwszym Komisarzem ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania na katastrofy. Rozwój ECHO i przeniesienie ochrony ludności z DG Environment do DG ECHO miało na celu polepszenie współpracy i procesu decyzyjnego podczas prowadzonych działań, kiedy szybkie reagowanie pozwala na ratowanie życia ludzkiego i unikanie strat.Ochrona Ludności jest przedmiotem prac grupy roboczej Rady UE ds. Ochrony ludności (PROCIV). Grupa PROCIV zajmuje się wypracowywaniem propozycji rozwiązań w obszarze ochrony ludności w Unii Europejskiej, dzieleniem się doświadczeniami po zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnych oraz w ramach przeprowadzanych ćwiczeń. Prowadzi dyskusje nad dokumentami, które po przyjęciu przez Radę, stanowią polityczny impuls dla Komisji Europejskiej oraz rządów państw członkowskich do podjęcia działań mających na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań przed katastrofą, w jej trakcie oraz po jej wystąpieniu. Polską instytucją wiodącą w grupie PROCIV jest Komenda Główna PSP.Podczas polskiej prezydencji w Radzie UE, w drugiej połowie 2011 roku priorytetem Polski w dziedzinie ochrony ludności była komunikacja kryzysowa. 13 grudnia 2011 Rada JHA (Justice and Home Affairs) przyjęła konkluzje Rady UE w sprawie zintegrowanego podejścia do efektywniejszej komunikacji kryzysowej. Zgodnie z „dobrymi praktykami” opracowanie konkluzji poprzedzone zostało zorganizowaniem warsztatów w Polsce dla ekspertów Państw Członkowskich UE poświęconym tej problematyce.W przygotowanym przez siebie projekcie konkluzji Polska zaproponowała podejście, którego celem jest efektywna komunikacja kryzysowa wykorzystująca nowoczesne technologie, dopasowane do możliwości danego kraju i charakteru zagrożenia w zakresie zapobiegania katastrofom, wczesnego ostrzegania, alarmowania, monitorowania zagrożeń oraz ograniczenia skutków katastrof. Skuteczna komunikacja, realizowana powinna być między: władzami publicznymi, służbami ratowniczymi i społeczeństwem a poza aspektami technologicznymi uwzględniać również aspekty ludzkie, w tym liczne wykluczenia społeczne czy zwiększoną mobilność obywateli UE.Konkluzje są dokumentem o charakterze ogólnym – odwołają się do dorobku prawnego, naukowego oraz doświadczeń Państw Członkowskich i UE oraz zidentyfikowanych niedoskonałości w komunikacji kryzysowej i wzywają kraje oraz Komisję Europejską do podjęcia działań we wskazanych aspektach, które docelowo przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa obywateli poprzez usprawnienie komunikacji kryzysowej.Ochrona ludności w Unii Europejskiej obejmuje trzy fazy cyklu zarządzania katastrofami: Zapobieganie, Gotowość i Reagowanie.ZapobieganieInwestycje w zapobieganie występowaniu i skutkom katastrof zanim faktycznie będą miały one miejsce jest o wiele bardziej opłacalne niż pokrywanie kosztów pomocy ratowniczej i odbudowy po zdarzeniu. Komisja Europejska wspiera i uzupełnia działania zapobiegawcze Państw Uczestniczących w Mechanizmie Ochrony Ludności skupiając się szczególnie na obszarach, w których wspólne, europejskie podejście jest bardziej wydajne niż wysiłki poszczególnych krajów. Zapobieganie katastrofom jest możliwe między innymi dzięki systematycznemu gromadzeniu danych na temat zagrożeń, wymianie dobrych praktyk, rozwijaniu narzędzi służących wczesnemu ostrzeganiu itd.GotowośćDziałania przygotowawcze są podejmowane na poziomie UE po to, by umożliwić sprawną mobilizację zespołów interwencyjnych w przypadku katastrofy oraz by zapewnić możliwość skutecznego działania i wzajemnego uzupełniania się wykorzystywanych zasobów. Unia Europejska wspiera także projekty pomagające przygotowywać społeczności lokalne oraz całe społeczeństwo. W tym celu organizowane są programy szkoleniowe, ćwiczenia z wykorzystaniem symulacji katastrof, programy wymiany ekspertów oraz moduły ochrony ludności udostępniane dobrowolnie przez Państwa Uczestniczące w Mechanizmie w zależności od rodzaju występującego zdarzenia.ReagowanieInterwencje w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności dotyczą różnych zagrożeń: katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka, ataków terrorystycznych, wypadków technologicznych, radiologicznych i chemicznych, zanieczyszczeń środowiska (w tym zanieczyszczeń mórz). Wsparcie może przyjąć formę grup poszukiwawczo-ratowniczych, zespołów medycznych, sprzętu do oczyszczania wody lub innych wymaganych artykułów pierwszej potrzeby.Kluczowym instrumentem europejskiej ochrony ludności jest Mechanizm Ochrony Ludności (MOL) utworzony w 2001 roku.


Mechanizm Ochrony LudnościMechanizm został powołany do życia decyzją Rady UE z dnia 23 października 2001 r. ustanawiającą mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności. Definiowała ona cel działania Mechanizmu jako „pomoc w zapewnieniu lepszej ochrony, przede wszystkim ludzi, ale także środowiska i mienia, włączając dziedzictwo kulturowe, w przypadku poważnej sytuacji krytycznej”.Głównym celem utworzenia Mechanizmu była potrzeba zacieśnienia współpracy między Wspólnotą a krajami członkowskimi w czasie operacji niesienia pomocy, będącej reakcją na wystąpienie naturalnych, technologicznych, radiologicznych lub ekologicznych katastrof. Mechanizm jest narzędziem służącym podniesieniu bezpieczeństwa, a także skutecznym środkiem zapewniającym integrację służb ratowniczych państw europejskich. Po spełnieniu pewnych warunków istnieje możliwość stosowania go także w operacjach zarządzania kryzysowego jako narzędzia ułatwiającego i wspierającego operację. Może on być wykorzystany na terytorium UE lub poza jej granicami. Udzielana pomoc może mieć formę pomocy rzeczowej, wysłania sprzętu i ekip lub ekspertów biorących udział w ocenie skutków katastrofy. Rodzaj pomocy jest uzależniony od posiadanych przez wysyłające państwo środków. W ramach Mechanizmu współpracują oprócz państw członkowskich UE (27 państw), także państwa kandydujące oraz państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będące członkami UE. Polska uczestniczy w Mechanizmie od początku 2003 r., tj. od czasu podpisaniu Memorandum Porozumienia z Komisją Europejską. Mechanizm ułatwia mobilizację zespołów interwencyjnych, ekspertów i innych środków oraz usprawnia koordynację interwencji, tym samym zmniejszając liczbę ofiar śmiertelnych, rannych, strat materialnych, ekonomicznych oraz szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu, a także dąży w kierunku solidarności i spójności społecznej.


Centrum Monitoringu i Informacji – Monitoring and Information Center (MIC)Sercem operacyjnym MOL jest działające w KE Centrum Monitoringu i Informacji (MIC), w razie potrzeby działające 24 godziny na dobę. Notyfikowany o wystąpieniu zagrożenia lub poproszony o pomoc MIC, zbiera i potwierdza informacje dotyczące zagrożenia i dystrybuuje je do punktów kontaktowych państw – uczestników Mechanizmu oraz ułatwia mobilizację grup ratowniczych i ekspertów. Polskim punktem kontaktowym jest Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP. Ponadto, aby ułatwić MIC koordynację podczas misji, PSP zgłosiła do bazy danych informacje dotyczące zasobów państwowych, które mogą zostać użyte na potrzeby różnego rodzaju interwencji międzynarodowych.
Moduły ochrony ludności i system CECISSiły i środki wysyłane za pomocą MOL są nazywane Modułami ochrony ludności. Moduł ochrony ludności jest to samodzielna i samowystarczalna procedura wykorzystania zasobów państw członkowskich, dostosowana do wykonania wcześniej określonych zadań lub służąca zaspokojeniu wcześniej określonych potrzeb, lub mobilny zespół reagowania operacyjnego państw członkowskich, który obejmuje zarówno zasoby ludzkie, jak i materialne i można go określić w kategoriach zdolności do działania lub wykonywania zadań, których jest w stanie się podjąć.Państwowa Straż Pożarna posiada moduły ratownicze, które zarejestrowane są w systemie CECIS (The Common Emergency Communication and Information - System Komunikacji i Informacji Kryzysowej). System ten utworzony został dla zapewnienia komunikacji pomiędzy państwami członkowskimi Mechanizmu Ochrony Ludności oraz pomiędzy państwami członkowskimi i MIC w Brukseli. CECIS jest jednym zasadniczych elementów Mechanizmu z uwagi na fakt, że powinien on zagwarantować autentyczność, integralność i poufność informacji wymienianych między państwami uczestniczącymi w mechanizmie w rutynowych warunkach, jak również we wszelkiego rodzaju sytuacjach krytycznych.Obecnie Polska dysponuje następującymi modułami:1 moduł średniej grupy poszukiwawczo-ratowniczej przeznaczonej do działań na terenach miejskich (MUSAR)
1 moduł ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej przeznaczonej do działań na terenach miejskich (HUSAR)
4 moduły pomp wysokiej wydajności (HCP),
1 moduł wykrywanie skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pozbieranie próbek (CBRN),
6 modułów gaszenie pożarów lasów z ziemi, z użyciem pojazdów (GFFFV).z których w systemie CECIS zarejestrowane zostały:1 moduł średniej grupy poszukiwawczo-ratowniczej przeznaczonej do działań na terenach miejskich (MUSAR)
1 moduł ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej przeznaczonej do działań na terenach miejskich (HUSAR)
2 moduły pomp wysokiej wydajności (HCP),
1 moduł wykrywanie skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pozbieranie próbek (CBRN),
3 moduły gaszenie pożarów lasów z ziemi, z użyciem pojazdów (GFFFV).


System szkoleń oraz System Wymiany Ekspertów w ramach MOLProgram szkolenia jest ważną częścią Mechanizmu Ochrony Ludności. Istotne jest w przygotowaniu ekspertów do działań w ramach międzynarodowych akcji zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza nią. Jest to także doskonała platforma do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy krajowymi ekspertami ze wszystkich państw członkowskich. Program obejmuje szkolenia, wspólne ćwiczenie i program wymiany, na którym mogą dowiedzieć się z pierwszej ręki o podobnym zakresie w ramach różnych systemów krajowych Od momentu uruchomienia w 2004 r., program szkolenia ciągle się rozwija. Dzięki szerokiej grupie docelowej, jest on otwarty dla ekspertów z różnych dziedzin: oceny i koordynacji, zanieczyszczeń, ochrony środowiska, dziedzinie geo-zagrożeń, logistyki w sytuacjach nadzwyczajnych, personelu medycznego. Wszystkie kursy łączą w sobie teorię i praktyczne doświadczenia, uwzględniają międzynarodowe wytyczne i jak i międzynarodowych wytycznych i procedury operacyjne. W czasie ich trwania prowadzone są również ćwiczenia operacyjne i „table-top”, oparte na różnych scenariuszach, w czasie których uczestnicy moją okazję sprawdzić swoje umiejętności w realistycznych sytuacjach. Ze względu na mnogość oraz różnorodność zagadnień poruszanych na każdym z kursów opracowana została zalecana ścieżka edukacji eksperta, zawierająca poszczególne szkolenia.CMI (Community Mechanism Induction Course)

Intensywny kurs wprowadzający i jednocześnie wstęp do wszystkich kursów oferowanych w ramach programu szkoleniowego. Jego podstawowym zadaniem jest zapoznanie uczestników z zasadami działania Mechanizmu oraz podstawową wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do działania w ramach międzynarodowych misji ochrony ludności.TEC (Technical Experts Course)

Przygotowany z myślą o przygotowaniu ekspertów technicznych. Łączy najważniejsze tematy szkoleń CMI i OPM, ma dać uczestnikom solidną podstawę do współuczestnictwa w przyszłych działaniach z zakresu ochrony ludności i zaznajomić ich z zasadami działania Mechanizmu.MBC (The Modules Basic Course)

Skierowany do osób, które będą w przyszłości delegowane ze swoimi modułami ochrony ludności do zdarzeń wewnątrz i poza UE. Głównym celem kursu jest doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania modułami w wielozadaniowych i wielopodmiotowych działaniach i ich integracji z narodowymi i międzynarodowymi strukturami.OPM (Operational Management Course)

Dostępny po ukończeniu kursu CMI. Jego głównym celem jest nie tylko wzmocnienie indywidualnych i grupowych umiejętności każdego z uczestników, lecz także rozwój umiejętności współdziałania w szerszym, międzynarodowym środowisku.IMC (Information Management Course)

Poświęcony wyłącznie zarządzaniu informacją. W sytuacjach krytycznych dostarczenie niezbędnych informacji odpowiednim podmiotom jest niezwykle istotną umiejętnością, od niej w dużej mierze zależy skuteczność działań ratowniczych. Celem kursu jest ułatwienie oceny, koordynacji i podejmowania decyzji podczas działań przez usprawnienie procesu zarządzania informacją. Uczestnicy uczą się, jak umiejętne zarządzanie informacją i stosowanie standardowych narzędzi może wpłynąć na skuteczność prowadzonych działań.ICC (International Coordination Course)

Ukierunkowany na umacnianie zdolności koordynacyjnych uczestników. Mimo że wszystkie kursy zawierają elementy międzynarodowej koordynacji, rosnąca złożoność zdarzeń wymaga od ekspertów głębokiej wiedzy z zakresu mechanizmów i procedur koordynacyjnych. Jest ona niezbędna zwłaszcza w przypadku zdarzeń o bardzo dużej skali, w które zaangażowanych jest wiele organizacji, oraz zdarzeń z dodatkowymi utrudnieniami, jak na przykład trudne środowisko polityczne.AMC (Assessment Mission Course)

Specjalistyczny kurs, który doskonali umiejętności ekspertów i grup również w zakresie działania w szerszym środowisku międzynarodowym. Poruszane są m.in. takie zagadnienia, jak ocena sytuacji na miejscu zdarzenia, reguły negocjacji czy zarządzanie informacją.HLC (High Level Coordination Course)

Skierowany do ekspertów wybranych na dowódców grup delegowanych przez Komisję Europejską do koordynowania działań w sytuacjach krytycznych. HLC skupia się na zdarzeniach poza obszarem krajów członkowskich Mechanizmu i współpracy w bardziej różnorodnym środowisku międzynarodowym. Obejmuje m.in. dowódcze i polityczne aspekty działań w dziedzinie ochrony ludności, w tym negocjacje, zarządzanie misją, politykę międzynarodowej koordynacji i współpracę z mediami.OPMR i HLCR (Operational Management Refresher Course iHigh Level Coordination Refresher Course)

Obszar działań ratowniczych nieustannie ewoluuje – nie ma dwóch identycznych zdarzeń. Eksperci muszą więc stale uaktualniać swoją wiedzę na temat najnowszych osiągnięć, rozwoju sytuacji, a także odświeżać wiedzę zdobytą w ramach wcześniejszych kursów. Program szkoleniowy oferuje dwa tego rodzaju kursy: OPMR skupia się na najświeższych doświadczeniach grup eksperckich, a HLCR w każdym cyklu szkoleniowym ma inny temat przewodni. Oba kursy skierowane są do wcześniejszych uczestników kursów OPM lub HLC.SMC (Staff Management Course)

Oparty na tym samym scenariuszu, co AMC (działania prowadzone są w sytuacji kryzysowej kraju o wysoce rozwiniętym przemyśle). Kładzie główny nacisk na koordynację i poprawę zdolności do budowania struktury koordynującej działania pomocowe na miejscu zdarzenia.MSC (Media and Security Strategy Course)

Główny nacisk kładzie na relacje z mediami i grupami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na danym obszarze działań.

Projekt „System Wymiany Ekspertów w dziedzinie Ochrony Ludności” jest jednym z ważniejszych instrumentów Mechanizmu Ochrony Ludności. System jest otwarty na partnerów UE w zakresie ochrony ludności włączając w to Europejski Obszar Gospodarczy - EEA (Norwegia, Lichtenstein i Islandia). Eksperci biorący udział w wymianach mają możliwość podróżowania do innych krajów w celu zdobycia nowych doświadczeń jak i podzielenia się własną wiedzą z innymi ekspertami. Podczas takich pobytów mogą zapoznać się z nowymi technikami jaki i sposobem działania kraju lub organizacji goszczącej. W latach 2002-2006 w imieniu Komisji Europejskiej, system był koordynowany przez Higher Institute on Emergency Belgii i funkcjonował pod nazwą EUCIVEX. W 2006 roku konkurs na prowadzenie systemu wygrała Federalna Agencja Pomocy Technicznej (THW) z siedzibą w Bonn (Niemcy). Eksperci biorący udział w wymianach mają możliwość wyjazdu do innych krajów w celu zdobycia nowych doświadczeń, jak i podzielenia się własną wiedzą z innymi.


Instrument Finansowy Ochrony LudnościInstrument Finansowy Ochrony Ludności został powołany Decyzją Rady UE dnia z dnia 5 marca 2007 r., na lata 2007-2013. Zastąpił on Program Działania w dziedzinie ochrony ludności, który funkcjonował w latach 1999 - 2006. Dzięki Instrumentowi możliwe jest udzielanie pomocy finansowej na działania w ramach Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności, którego głównym elementem jest możliwość przeprowadzania międzynarodowych misji ratowniczych i pomocy eksperckiej w sytuacji wystąpienia katastrofy naturalnej lub wynikającej z działalności ludzkiej na terytorium państw biorących udział w Mechanizmie oraz w państwach trzecich. Dodatkowo instrument finansuje środki zapobiegania katastrofom oraz działania mające na celu zwiększenie gotowości UE do reagowania, w tym działania podnoszące świadomość obywateli UE. Kwota przewidziana dla Instrumentu w ramach finansowych na lata 2007-2013 wynosi 189.9 milionów euro. Założone roczne wydatkowanie wynosi 20 mln euro na działania w państwach UE oraz 8 mln na działania w państwach trzecich.


Kierunek zmian w europejskiej ochronie ludnościW grudniu 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Dokument ten nie tylko proponuje nową nazwę dla Mechanizmu ale także scala Mechanizm Ochrony Ludności i Instrument Finansowy Ochrony Ludności. Przepisy zawarte w projektowanej Decyzji dotyczące kwestii finansowych są przewidziane do realizacji w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.Projekt opiera się na Komunikacie Komisji z 2010 roku: „Wzmacnianie europejskiej zdolności reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej” oraz Komunikacie w sprawie „Wspólnotowego podejścia do zapobiegania klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka” z 2009 roku.Projektowana Decyzja przyczynia się do realizacji założeń strategii Europa 2020 oraz do wzmocnienia bezpieczeństwa obywateli UE i odporności na katastrofy naturalne i spowodowane działalnością człowieka, ujętych w Programie Sztokholmskim i Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE. Wyższy poziom bezpieczeństwa obywateli, dóbr materialnych oraz środowiska pozwoli zminimalizować szkody spowodowane przez katastrofy i koszty ponoszone przez kraje UE.Nowa Decyzja jest też znacznym uproszczeniem w stosunku do obowiązujących dokumentów. Projekt nie tylko łączy w jednym dokumencie zapisy dotyczące funkcjonowania i finansowania Mechanizmu ale także upraszcza istniejące procedury dotyczące transportu pomocy międzynarodowej co doprowadzi do odciążenia Komisji i Państw Uczestniczących pod kątem administracyjnym. Proponuje się także uproszczone zasady dla aktywacji Mechanizmu w państwach trzecich.Projekt przygotowano między innymi na podstawie oceny wpływu przygotowanej w celu zbadania możliwych kierunków rozwoju Mechanizmu. Zorganizowano także konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym podmiotami zaangażowanymi w zarządzanie kryzysowe, ochronę ludności, pomoc humanitarną, organami ONZ, oraz publicznymi i prywatnymi organizacjami zajmującymi się polityką bezpieczeństwa, środowiska naturalnego i polityki zagranicznej.Ważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie Decyzji:

Zapobieganie:

Stworzenie i regularna aktualizacja przez KE przeglądu katastrof naturalnych i wynikających z działalności człowieka, które dotknąć mogą UE w przyszłości, uwzględniając kwestie zmian klimatu.
Obowiązek przedstawienia krajowych planów zarządzania ryzykiem przez Państwa Członkowskie (PCz) do 2016 roku. Plany powinny być instrumentem przewidywania ryzyk, oceny ich skutków oraz rozwijania, dobierania i wdrażania środków mających na celu zmniejszenie, adaptację i łagodzenie ryzyk i ich skutków w sposób oszczędny.Przygotowanie:

Utworzenie Centrum Reagowania Kryzysowego (ERC) na bazie obecnego MIC.
Dalsze rozwijanie modułów ochrony ludności, ze zwróceniem szczególnej uwagi na interoperacyjność modułów.Planowanie operacji:

Komisja, w porozumieniu z PCz, powinna opracować scenariusze referencyjne dla katastrof w UE i państwach trzecich, uwzględniając krajowe plany zarządzania ryzykiem.
Komisja, w porozumieniu z PCz, powinna stworzyć plany awaryjne rozmieszczenia zasobów, włączając w to ich transport.Europejska Zdolność Reagowania Kryzysowego (EERC)

Zdolność do reagowania na katastrofy realizowana w formie puli zasobów dobrowolnie udostępnionych przez PCz.
Zasoby zgłoszone do puli powinny być dostępne do działań na prośbę KE wyrażoną przez Centrum Reagowania Kryzysowego.Wypełnianie brakujących zdolności

Braki w zdolnościach EERC identyfikować będzie KE w porozumieniu z PCz.
KE wspierać będzie PCz w wypełnianiu zdolności, w tym przez: wspieranie zainteresowanych PCz w rozwijaniu zasobów, których brakuje w EERC lub które występują w niewystarczającej ilości; (dofinansowanie UE do 85%).
Zasoby będą kontrolowane i zarządzane przez zainteresowane PCz. Powinny być zgłoszone do puli EERC i dostępne do działań na prośbę KE wyrażoną przez Centrum Reagowania Kryzysowego.Szkolenia

Utworzenie przez KE programu szkoleniowego i sieci szkoleniowej w zakresie zapobiegania, przygotowania i reagowaniaReagowanie na katastrofy w UE

W sytuacji poważnej katastrofy w na terytorium UE PCz może poprosić o pomoc przez ERC. Prośba o pomoc powinna być możliwie szczegółowa.
W sytuacji podwyższonego ryzyka, PCz może zwrócić się również o tymczasowe prepozycjonowanie zasobów.
KE proponuje plan reagowania na podstawie potrzeb i utworzonych wcześniej planów awaryjnych, aby zwrócić się do PCz o zadysponowanie zasobów z puli EERC zgodnie z planem.
PCz zwracające się o pomoc powinno podjąć niezbędne działania w ramach wsparcia państwa-gospodarza.Reagowanie na katastrofy w państwach trzecich

W sytuacji poważnej katastrofy, dotknięte państwo, ONZ lub jej agencje lub stosowna organizacja międzynarodowa mogą zwrócić się o pomoc przez ERC.Dofinansowanie transportu

Projekt decyzji przewiduje elastyczniejsze podejście do kwestii dofinansowania przez UE transportu zasobów, które jednak nie powinno przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych.
Finansowanie UE może zostać rozszerzone do 100%, jeżeli spełnione zostało jedno z kryteriów: koszty dotyczą działań logistycznych w centrum transportowym; koszty dotyczą niezbędnego transportu lokalnego, gdy ułatwia on gromadzenie środków lub jest niezbędny przy dostarczeniu danej pomocy;Z innych propozycji, KE zwraca uwagę na konieczność umożliwienia uczestnictwa w Mechanizmie nie tylko krajom UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajom wstępującym do UE i kandydującym, ale również potencjalnym kandydatom (dotychczasowa decyzja umożliwia partycypację w Mechanizmie krajom kandydującym oraz współpracę innym państwom trzecim).Budżet na realizację działań w ramach projektowanej decyzji na lata 2014-2020 wynosi 513 mln EUR. Komisja Europejska będzie zobligowana do przedstawienia Radzie oraz Parlamentowi Europejskiemu raportu z funkcjonowania Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności do końca czerwca 2017 roku oraz komunikatu w sprawie dalszej realizacji niniejszej Decyzji do 31 grudnia 2018 roku, a także raportu z działań po zakończeniu perspektywy finansowej do końca 2021 roku.Warto wspomnieć jeszcze o powiązaniach propozycji z polskim priorytetem prezydencyjnym. Komisja zwraca uwagę na konieczność stymulowania wykorzystania nowych technologii, przywołuje również kwestię poszukiwania synergii z innymi inicjatywami UE, wymieniając wśród nich GMES (Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa). NMZC :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33& ... 62#p172862

POMOGŁEM? DAJ "+" Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie motywuje do dalszej
pracy i pomocy.

odd113 pisze:Górny Ślonsk!
Dawid245 pisze:Powiec mi ten wydech podejdzie do silnika D50b0
hahahaha :D Padłem ... xD

Re: Szkoła - wzajemna pomoc.

#130
Piszesz teze, nie warto brac narkotykow. Dajesz 3 argumenty, ze np. niszcza organizm, dalej sa zakazane, mozna isc do paki, uzaleznic sie można, sa drogie. No i wnioski: potwierdzenie tezy : ) słaby jestem z polaka, no ale wątpię, zeby ktos Ci napisal gotowca. Mój wzór poszerzysz, ładnie napiszesz, to powinno być ok.

Re: Szkoła - wzajemna pomoc.

#131
"Czy prawda zawsze wyzwala i przynosi dobro? Czy w życiu zdarzają się sytuację kiedy kłamstwo bywa usprawiedliwione?
Napisz rozprawkę w której rozważysz problem odwołując się do lektur."

Będę wdzięczny jeśli podacie mi same argumenty, nie muszą one być z książek poznanych w szkole.
Mam już "Kamizelke" Bolka Prusa. Posypią się plusy i będę naprawdę wdzięczny za podanie tytułu lektury i krótkiego opisu gdzie szukać argumentu.
Rozprawka na jutro więc proszę o jak najszybsze podawanie odpowiedzi.

Re: Szkoła - wzajemna pomoc.

#133
Zadanko fiz.

Odległość ksiezyc-Ziemia = 384400 km, kąt paralaxy geocentrycznej π (pi) = 57 minut . Promień równikowy ziemii równa się ?

I tu macie funkcje trygo π(pi)

sin(pi)=0.0166 cos(pi)=0.9999 tg(pi)=0.01659 ctg(pi)=60.3058

Odpowiedz powinna wyjść 6378km

Re: Szkoła - wzajemna pomoc.

#134
Takie najpierw pytanko. Zna ktoś się na Programowaniu, a dokładnie proste programy w TurboPascalu ;) ?

napisz program:
1 wypisujacy na ekranie liczby z zakresu 1-55 ich kwadraty szesciany w jednym wierszu
2. obliczjacy iloczyn dwoch liczb. progran konczy dzialanie po wprowadzeniu 5 par liczb
3. obliczjacy sume 100 kolejnych liczb calkowitych
4. wypisujacy 10 kolejnych liczb parzystych
5. obliczajacy srednia liczb zadeklarowanuch przez uzytkownika
6. obliczajacy ile kolejnych liczb naturalnych trzeba do siebie dodac aby ich suma nie byla wieksza niz wpisana liczba
przedstaw programy w trzech wariantach For, While, Repeat

za każdy program 10 pkt reputacji ? :zab: - mK.
Nie ma sprawy ;)


6 Programów :D


Daje plusika(10 punktów reputacji)
POMOGŁEM? DAJ "+" Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie motywuje do dalszej pracy i pomocy.


Zapraszam do mojej sendy :)
viewtopic.php?f=33&t=12350

jakkur pisze:Jestem Derbi, i ciągle się psuje-elektryka
ODPOWIEDZ

Wróć do „Luźna gadka”